تینر

نام محصولتینر نیترو سلولزی فوری
کاربردصنعت ساختمان، خودرو و غیره
حالت فیزیکیمایع
وضعیت ظاهریبی رنگ، شفاف، بدون مواد معلق و بوی زننده
محدوده نقطه جوش40 تا 180 درجه سانتی گراد
وزن مخصوص 0/750 تا 0/800 در دمای 25 درجه سلسیوس
باقیمانده در 150 درجه سانتی گراد5% ≤
نوع تینر8,000 – 10,000 – 10,000ممتاز – 12,000 – 12,000 ممتاز
14,000 – 14,000 ممتاز – 20,000