تینر

نام محصول تینر نیترو سلولزی فوری
کاربرد صنعت ساختمان، خودرو و غیره
حالت فیزیکی مایع
وضعیت ظاهری بی رنگ، شفاف، بدون مواد معلق و بوی زننده
محدوده نقطه جوش 40 تا 180 درجه سانتی گراد
وزن مخصوص 0/750 تا 0/800 در دمای 25 درجه سلسیوس
باقیمانده در 150 درجه سانتی گراد 5% ≤
نوع تینر 8,000 – 10,000 – 10,000ممتاز – 12,000 – 12,000 ممتاز
14,000 – 14,000 ممتاز – 20,000